Last name Freitas in Brazil

Go to last names searcher
In family trees in Genoom. Go to Genoom

1,835 Freitas in Brazil

1,827 Freitas born in Brazil

1,644 Freitas living in Brazil


Frequent names with surname Freitas (deceased only):
 • José Bento Freitas
 • ,
 • Manoel Freitas
 • ,
 • Enedina Freitas
 • ,
 • Benigno Freitas
 • ,
 • Ermitão de Paula Freitas
 • ,
 • Aluisio Freitas
 • ,
 • HELENA Freitas
 • ,
 • Hermogenes Freitas
 • ,
 • Isabel Freitas
 • ,
 • João Francisco Freitas
 • ,
 • Carmélia (Dona Catú) Freitas
 • ,
 • Belmiro Manoel Freitas
 • ,
 • Anibal Freitas
 • ,
 • Antônio Carlos Freitas
 • ,
 • ARLINDO Freitas
Genoom Genealogic Tree + Map + Photos + Videos + Documents + Messages + Birthdays + Searcher and more...
Create family tree