Last name Freitas in Brazil

Go to last names searcher
In family trees in Genoom. Go to Genoom

1,835 Freitas in Brazil

1,827 Freitas born in Brazil

1,644 Freitas living in Brazil


Frequent names with surname Freitas (deceased only):
 • Maria Freitas
 • ,
 • José Gondim Freitas
 • ,
 • Maria Luiza Freitas
 • ,
 • joao Freitas
 • ,
 • Isabel Freitas
 • ,
 • Aurora Torres de Freitas
 • ,
 • Benigno Freitas
 • ,
 • Aluisio Freitas
 • ,
 • Dinah Freitas
 • ,
 • Anibal Freitas
 • ,
 • Einar Gondim de Freitas
 • ,
 • José Bento Freitas
 • ,
 • Fredolina Freitas
 • ,
 • Leonardo Freitas
 • ,
 • Ermitão de Paula Freitas
Genoom Genealogic Tree + Map + Photos + Videos + Documents + Messages + Birthdays + Searcher and more...
Create family tree