Last name Monteiro in Portugal

Go to last names searcher
In family trees in Genoom. Go to Genoom

328 Monteiro in Portugal

318 Monteiro born in Portugal

220 Monteiro living in Portugal


Frequent names with surname Monteiro (deceased only):
 • Julio Monteiro
 • ,
 • rosa Monteiro
 • ,
 • Helena Maria Monteiro
 • ,
 • Natividade Gonçalves Monteiro
 • ,
 • Delfina Monteiro
 • ,
 • Germano Monteiro
 • ,
 • Luis Miguel Monteiro
 • ,
 • Eduardo Celestino Monteiro
 • ,
 • Rosa do Carmo Monteiro
 • ,
 • Francisco Monteiro
 • ,
 • Firmino Monteiro
 • ,
 • Maria Jose Monteiro
 • ,
 • Alice Monteiro
 • ,
 • Maria Ceu Monteiro
 • ,
 • Maria Cândida Monteiro
Genoom Genealogic Tree + Map + Photos + Videos + Documents + Messages + Birthdays + Searcher and more...
Create family tree