Last name Monteiro in Portugal

Go to last names searcher
In family trees in Genoom. Go to Genoom

328 Monteiro in Portugal

318 Monteiro born in Portugal

220 Monteiro living in Portugal


Frequent names with surname Monteiro (deceased only):
 • Franklim Monteiro
 • ,
 • Eduardo Celestino Monteiro
 • ,
 • Maria Jose Monteiro
 • ,
 • Maria Ceu Monteiro
 • ,
 • José Monteiro
 • ,
 • Francisco Rico Monteiro
 • ,
 • Martinho Monteiro
 • ,
 • Alda Monteiro
 • ,
 • Domingos Monteiro
 • ,
 • Firmino Monteiro
 • ,
 • Lucinda de Jesus Monteiro
 • ,
 • Maria Cândida Monteiro
 • ,
 • Carlos Manuel Monteiro
 • ,
 • Manuel Monteiro
 • ,
 • Joaquim Monteiro
Genoom Genealogic Tree + Map + Photos + Videos + Documents + Messages + Birthdays + Searcher and more...
Create family tree